دانشگاه صنعتی خواجه نصرالدین طوسی
فارسی|
Friday, August 18, 2017

 

Name
Phone
Arastonejad, Soheila 84064434
Mohammadi, Lida 84064208
Parmoz, Shahnaz 84064429
Ketabi, Mehdi
84064434
   
Fax: (98 21) 88881042
Address: Iran,Tehran ,West Mirdamad St ,No.470
P.O. Box: 15875-4416
  
 
 
Last Updated: 1394/02/21
Address:Iran,Tehran ,West Mirdamad St ,No.470
All Rights is Reserved K.N. Toosi University