دانشگاه صنعتی خواجه نصرالدین طوسی
فارسی|
Friday, August 18, 2017

 


Springer
راهنمای استفاده

Data type: E-Journal, E-Book

Elsevier Science


Data type: E-Journal, E-Book


 
 

«کاربران محترم »

همانگونه که مطلع می باشيد ،بر اساس قرارداد فيمابين دانشگاه و ناشر ، هر گونه Systematic Download (دريافت کليه مقالات يک مجله خاص) ممنوع می باشد و ناشر حق دارد در صورت مشاهده آن نسبت به قطع ارتباط دانشگاه اقدام نمايد ، لذا از Download مقالات يک مجله بصورت کلی جدا خودداری شود .ضمنا دانشکده و کاربر مربوطه قابل پيگيری خواهند بود.لطفا برای توضيحات بيشتر با کتابخانه مرکزی دانشگاه با تلفن ۸۸۸۸۱۰۵۲ تماس حاصل فرماييد.

 

Last Updated: 1391/08/21
Address:Iran,Tehran ,West Mirdamad St ,No.470
All Rights is Reserved K.N. Toosi University